• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Do Ośrodka zapraszamy młodzież w wieku 13-17 lat, która ma następujące trudności życiowe:

 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w uczeniu się,
 • jest zagrożona uzależnieniem,
 • ma trudności z dostosowaniem się do społeczeństwa i obowiązujących w nim norm.

Podstawowym kryterium warunkującym przyjęcie do Ośrodka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Orzeczenie jest wydawane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Kolejnymi dokumentami niezbędnymi w chwili zapisywania kandydata do naszej placówki są:

– wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi, adresowany do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B (druk wniosku dostępny jest w sekretariacie Ośrodka i istnieje możliwość wypełnienia go z pomocą naszego pracownika);

 • opinia wychowawcy i/lub pedagoga szkoły, do której kandydat uczęszczał do tej pory;
 • kserokopia aktu urodzenia kandydata;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz aktualny arkusz ocen;
 • karta zdrowia dziecka;
 • skrócony akt urodzenia (do wglądu).

Rodzic (opiekun) podczas zapisywania kandydata do Ośrodka musi posiadać ze sobą numer ewidencyjny PESEL syna/córki oraz aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej (1 szt.).

Rodzic (opiekun) powinien również wiedzieć, czy dziecko było wcześniej objęte Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (informację taką posiada wychowawca i pedagog szkoły, do której uczęszczało dziecko oraz poradnia psychologiczno – pedagogiczna sprawująca opiekę nad dzieckiem).

W siedzibie Ośrodka rodzic/opiekun prawny podejmuje również decyzję o udziale syna/córki w zajęciach etyki na terenie szkoły, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przyjęcia i kontynuowania pobytu w Ośrodku, uzgadnia kwestię wyżywienia (obiadów) na terenie placówki oraz podpisuje oświadczenia świadczące o akceptacji kontraktu placówki.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu dziecka do MOS „SOS” nr 1 w Łodzi, serdecznie zapraszamy na wizytę w siedzibie naszego Ośrodka (ul. Wapienna 24 A, Łódź), gdzie uzyskacie Państwo informacje na temat funkcjonowania i zasad obowiązujących w Ośrodku oraz szczegółowych zasad przyjmowania wychowanków.

Dodatkowo, w maju każdego roku kalendarzowego na terenie Ośrodka odbywa się spotkanie z rodzicami planującymi zapisać dziecko do MOS „SOS” nr 1 w Łodzi – szczegółowe informacje nt. terminu spotkania można uzyskać pod numerem telefonu Ośrodka: 42/651-43-34 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.