• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Deklaracja dostępności Biuletynu informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kamińska-Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1.
 • E-mail: kontakt@mossos1.elodz.edu.pl
 • Telefon: 42 651 43 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Adres: al. Kościuszki 120a
  90-446 Łódź
 • E-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
 • Telefon: 42 637 70 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Ośrodka prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, podczas wejścia należy pokonać sześć schodków, brak podjazdu dla wózków. Po bocznych stronach budynku znajdują się wyjścia, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor.
 • Budynek jest dwupoziomowy z użytkowym podpiwniczeniem, nie posiada wind osobowych, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna, brak natomiast możliwości podjazdu na piętro. Blok żywieniowy posiada korytarz, windę towarową oraz schody prowadzące do piwnicy, sanitariaty nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.