Dyrektor

  • Kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. W oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego wydaje decyzje administracyjne. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

  • Jest kolegialnym organem Ośrodka. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.