Status prawny

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi jest publiczną jednostką samorządu terytorialnego i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481. ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

Załącznik: